I. Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin ten określa warunki świadczenia usług szkoleniowych, zawierania umów, rozliczania płatności i tryb postępowania reklamacyjnego
 2. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego mistrzowskipersonel.pl jest INSTYTUT DENTALWAY Kamil Kuczewski (zwany dalej DentalWay) z siedzibą w Goworowie ul. Przechodnia 10 07-440 Goworowo NIP 758-222-04-17
 3. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu zobowiązują się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Odbiorca zamawiając usługę jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z jej warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych, a także akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu
 4. Poprzez serwis internetowy mistrzowskipersonel.pl możliwy są zakupy usług z zakresu szkoleń organizowanych przez DentalWay. Wszystkie usługi szkoleniowe świadczone w serwisie podlegają Regulaminowi

II. Definicje:

 1. Regulamin to niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze świadczeniem usług szkoleniowych
 2. Usługi Szkoleniowe to ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia, wedle przygotowanego wcześniej programu. Usługi Szkoleniowe adresowane są do indywidualnych odbiorców, którzy zostają zakwalifikowani na szkolenie po przesłaniu formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie Organizatora.
 3. Formularz zgłoszeniowy to dokument wypełniony wg wzoru przekazanego przez serwis internetowy www.DentalWay.com. Zamawiający przesyła go w celu zgłoszenia udziału uczestnika/ów w szkoleniu.
 4. Organizator – DentalWay.
 5. Uczestnik to osoba uczestnicząca w szkoleniu: zamawiająca usługę, będąca osobą fizyczną lub osoba fizyczna zgłoszona przez zamawiającego.
 6. Umowa jest dokumentem, umową cywilnoprawną; jej przedmiotem jest nabycie Usługi Szkoleniowej.

III. Warunki zgłoszenia udziału w szkoleniu i płatności:

 1. Umowa o świadczenie usług przez DentalWay zostaje zawarta:
 • poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal,
 • bezpośrednio w siedzibie DentalWay
 • za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

W ostatnim przypadku obowiązkowe jest potwierdzenie przez serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie.

 1. Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny. Oznacza to, że w przypadku braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu. W sytuacji, gdy serwis przewiduje niższą cenę szkolenia, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego terminu, podstawą do skorzystania z tak określonej promocyjnej ceny jest opłacenie uczestnictwa w szkoleniu do upływu terminu końcowego przedpłaty określonego przez DentalWay.
 2. Płatności za usługi DentalWay mogą być dokonane w formie:
 • gotówkowej bezpośrednio w siedzibie DentalWay,
 • kartą kredytową lub debetową w siedzibie DentalWay,
 • kartą kredytową lub debetową online,
 • przelewu z konta bankowego,
 • przelewu internetowego.
 1. Za podstawę udziału Uczestnika w szkoleniu DentalWay traktuje się terminowe uregulowanie płatności.
 2. Promocje organizowane przez DentalWay, rabaty lojalnościowe, zniżki i in. okazje nie są łączone.
 3. Cena podana przy każdy szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia, jednak DentalWay zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym.
 4. Jeżeli szkolenie nie odbędzie się z winy DentalWay, rozliczenie wpłaconej na rzecz DentalWay należności nastąpi w trybie określonym w pkt V ppkt. 3-5 niniejszego regulaminu.

IV. Zasady Uczestnictwa w Szkoleniach:

 1. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych czy współorganizowanych przez DentalWay oświadczają, iż nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w żadnej formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach lub coachingach. DentalWay zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki nagrań audio, filmów wideo, zdjęć, oraz jakichkolwiek innych publikacji związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami, z wyłączeniem innych podmiotów.
 2. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez DentalWay oświadczają o wyrażeniu zgody na utrwalenie ich wizerunku lub głosu, w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
 3. DentalWay oświadcza, że będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń.
 4. Uczestnik biorący udział w szkoleniach otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy tematyka szkolenia. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). DentalWay nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami wykładowcy.
 5. Osoby biorące udział w szkoleniu nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń lub materiałów z nich pochodzących.
 6. DentalWay nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.
 7. Uczestnicy szkoleń DentalWay oświadczają, iż rozumieją, że mają one charakter wyłącznie edukacyjny.
 8. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 13, lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w szkoleniach organizowanych przez DentalWay wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów.

V. Zawarcie i rozwiązanie umowy, zwroty:

 1. DentalWay i jej przedstawiciele mogą poprosić o opuszczenie przez Uczestnika szkolenia, w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, w szczególności gdy Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia oraz oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.
 2. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu– wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego szkolenia lub przenieść na inne szkolenie organizowane przez DentalWay. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.
 3. DentalWay zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niej niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osób, które miały prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków.
 4. Uczestnicy szkoleń dokonujące zakupu usług DentalWay oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur i korekt faktur drogą elektroniczną. Osoby, które chcą uzyskać fakturę są obowiązane do podania DentalWay adresu e-mail do wysyłki faktury lub jej korekty.
 5. Zwrot należności uiszczonych na rzecz DentalWay następuje po otrzymaniu przez DentalWay podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury (o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą).

VI. Rezygnacja ze szkolenia

 1. Każdy uczestnik rezygnujący ze szkolenia powinien powiadomić organizatora o tym fakcie na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia za pomocą maila lub dzwoniąc pod numer telefonu kontaktowego podanego na stronie www.dentalway.pl
 2. Uczestnik ma prawo do zmiany terminu szkolenia wysyłając maila lub dzwoniąc pod numer kontaktowy podany na stronie www.dentalway.pl
 3. Uczestnik rezygnujący ze szkolenia otrzyma zwrot:

a.  100% wynagrodzenia wpłaconego na rzecz organizatora jeśli zgłasza rezygnację na 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia

b. 50% jeśli rezygnacja następuje na 4 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia

c. 0% jeśli rezygnacja następuje w okresie poniżej 4 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego:

 1. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową czy też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje można zgłaszać w formie mailowej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.
 3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane szkolenia, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń związanych ze sposobem wykonania usługi szkoleniowej.
 4. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym czasie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem rozpatrywania jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.
 6. Każdy uczestnik szkolenia ma prawo skorzystania z GWARANCJI SATYSFAKCJI – w przypadku, gdy uczestnik szkolenia, że odbyte szkolenie nie spełniło jego oczekiwań może w ciągu 2 dni od jego zakończenia wystąpić o zwrot pieniędzy wpłaconych za szkolenie. W tym celu należy wysłać maila na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Zwrot zostanie wypłacony w ciągu 30 dni roboczych o daty zakończenia szkolenia

VIII. Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z serwisu:

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu, Użytkownik powinien dysponować:
 • urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
 • przeglądarką obsługującą pliki cookies, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer i in.
 1. Korzystanie ze usług serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji nie niższej niż 25, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24 lub Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7 lub innej, w której poprawnie będzie wyświetlał się formularz zamówienia.
 2. Jeśli Użytkownik zamierza dokonać zakupu usługi drogą elektroniczną, konieczne jest dysponowanie przez niego dostępem do konta poczty elektronicznej.
 3. W przypadku niespełniania przez urządzenie Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą działać nieprawidłowo.

IX. Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby DentalWay.
 3. Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.